~ Shinji Nakabori ~Artist Shinji Nakabori
Tokyo, Japan, 1956


Nessun commento:

Posta un commento