~ Thomas M. Thomson ~Artist Thomas M. Thomson 
Rota, Spain, 1968


Nessun commento:

Posta un commento