~ Wang Zhongqi ~



Artist Wang Zhongqi 
Shanghai, 1958


























Nessun commento:

Posta un commento