~ Wang Zhongqi ~Artist Wang Zhongqi 
Shanghai, 1958


Nessun commento:

Posta un commento